Adatvédelmi nyilatkozat

www.accell-hunland.hu

JOGI NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenységek köréről, módjáról és céljáról, továbbá az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól.

A www.accell-hunland.hu honlap üzemeltetője, adatkezelő

Név:ACCELL Hunland Kft.
Székhely: 5091 Tószeg, Parkoló tér 1.
Nyilvántartó szerv: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási szám: 16-09-006497
Adószám: 12679472-2-16
Képviselő: Vass Attila ügyvezető
Telefonszám: +36 30 943-2468
E-mail: a.vass@accell-group.com

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Név: dr. Fülöp Adrienn Éva
Telefonszám: + 36 30 179 1741
E-mail: adrienn.fulop@hplaw.hu

Adatvédelem

Az ACCELL Hunland Kft., mint adatkezelő, a honlap látogatóinak (érintettek) a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatait kezeli, az alábbi feltételekkel.

Adatkezelő elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban, az általános adatvédelmi rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

Adatkezelő és munkatársai biztosítják, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET / GDPR
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – INFOTV.

A honlap látogatása során felmerülő adatkezelések

Naplózási adatok

Adatkezelő kezeli a www.accell-hunland.hu oldal felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), másrészt az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Adatkezelő a naplózási adatokat statisztikai célra 1 évig, információbiztonsági célra 2 évig kezeli.

Adatkezelő a fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli.

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Cookie-k

Adatkezelő a honlapon cookie-kat használ a honlap rendeltetésszerű használatának biztosítása, információbiztonság biztosítása, a felhasználói szokások vizsgálata, ezáltal a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a látogató számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

Bővebb tájékoztatás az alkalmazott cookie-król a Cookie-tájékoztatónkban érhető el.

Elektronikus kapcsolatfelvétel

Adatkezelő az elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap (form) kitöltése során az érintett által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, érintett által az üzenetében esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok) kezeli a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján.

Az elektronikus kapcsolatfelvétel regisztrációhoz nem kötött. A megadott adatok felhasználása kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából e-mailes vagy telefonos felkeresés formájában történik.

Adatkezelő az érintett személyes adatait az elektronikus kapcsolatfelvételt követően legfeljebb egy évig kezeli.

Álláspályázat jelentkezés

Adatkezelő a jelentkezési űrlap kitöltése során az érintett által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, önéletrajz, érintett által az üzenetében esetlegesen rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatok) kezeli a 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, tehát az érintett hozzájárulása alapján.

A jelentkezés regisztrációhoz nem kötött. A megadott adatok felhasználása a meghirdetett pozíciók betöltése céljából e-mailes vagy telefonos felkeresés formájában történik.

Adatkezelő az érintett személyes adatait a kiválasztási folyamat végéig, azt követően az érintett külön hozzájárulása alapján legfeljebb négy hónapig kezeli.

Tájékoztatás adatfeldolgozókról:

Tárhelyszolgáltató: DiMa.hu Kft.
[honlap]www.dima.hu
[e-mail]info@dima.hu
Levelezési cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
Cg. [cégjegyzékszám] 09-09-014017

Weboldal kezelője: Elite Vision Kft. 
[honlap] https://elitevision.hu/
[e-mail] info@elitevision.hu
Levelezési cím: 1163 Budapest, Veres Péter u. 51.   
Cg. [cégjegyzékszám] 0109995352

Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés:

Tájékoztatás:

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Helyesbítés:

Az érintett személy írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Törlés:

Az érintett személy a törlést az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt a jogszabályok a személyes adatok további tárolására kötelezik. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le.

Korlátozás:

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Tiltakozás:

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Adatvédelmi kérelmek teljesítése:

Az érintett kérelmét írásban, elektronikus úton nyújthatja be, a hr@accell-group.com e-mailcímre történő megküldéssel. A kérelem benyújtása során a kérelmezőnek biztosítania kell, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen és a kérelemben meg kell adnia a következő adatait:

  • családi és utóneve,
  • születéskori családi és utóneve,
  • születési helye és ideje,
  • lakcíme.

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán meghozott intézkedésekről. Ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számosságára való tekintettel egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, amelyről a Társaság a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül hivatalosan tájékoztatja.

Jogorvoslat:

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Hatósághoz fordulnak, az a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és a megkeresése nem vezetett eredményre.

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a honlap tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A honlapon található tartalmak közlése, feldolgozása csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A honlap tartalmát a látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a honlap üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A honlap üzemeltetője kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

Felelősség korlátozása

A honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezet, azok tartalmáért a jelen honlap üzemeltetője semminemű felelősséget nem vállal és kizárja felelősségét bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetére. A honlap üzemeltetője pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

COOKIE TÁJÉKOZTATÓ

Az oldalon alkalmazott cookie-k típusai és alkalmazásának céljai

Munkamenet (session) cookie-k

A session cookie-k célja az aktuális munkamenet során az adatvesztés megakadályozása, érvényességük kizárólag a látogató aktuális munkamenetére korlátozódik. A munkamenet végén, illetve a böngésző bezárásakor a session cookie-k automatikusan törlődnek a látogató számítógépéről. A honlap általános funkcionális használatához szükségesek, alkalmazásuk nélkül az oldal megfelelő működése nem biztosítható.

Használatot elősegítő cookie-k

Ezen cookie-k biztosítják a honlapon választott működési módok, beállítások (a honlap nyelve, akadálymentesített változat használata, kereső beállítások) tárolását a felhasználó gépén. A használatot elősegítő cookie-knak köszönhetően a látogatónak nem kell megadnia ezen beállításokat a következő látogatás alkalmával. Alkalmazásuk nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem biztosítható.

Statisztikai cookie-k

A felhasználói élmény fokozása és a weboldal látogatói igények mentén történő továbbfejlesztése érdekében ezen cookie-k statisztikai információkat gyűjtenek a felhasználók böngészési szokásairól, preferenciáiról (egyes funkciók látogatási gyakorisága, az oldalon töltött idő stb.). A cookie-k meghatározott ideig a felhasználó merevlemezén tárolódnak, de igény szerint a felhasználó törölheti őket.

Cookie beállítások kezelése

A széles körben használt böngészők lehetővé teszik a cookie-k kezelésének megváltoztatását. A felhasználó letilthatja, engedélyezheti a cookie-k telepítését a gépén, vagy törölheti őket. A felhasználó érvényességi idejük lejárta előtt is törölheti a merevlemezre telepített cookie-kat. Fontos kiemelni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy törlése révén fokozható a személyes adatok védelme, azonban e műveletek jelentősen befolyásolják a honlap használhatóságát, egyes funkciók működését.

A cookie-k engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos információk az alábbi linkeken is elérhetőek:

  • Google Chrome
  • Firefox
  • Microsoft Internet Explorer 11
  • Microsoft Internet Explorer 10
  • Microsoft Edge
  • Safari

Adatvédelmi tájékoztatás

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Adatkategória

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Típusa

Adatkezelés időtartama

Megjegyzés

CookieConsent

Tárolni az érintett hozzájárulását a cookie-k alkalmazásához az aktuális tartományon belül.

Hozzájárulás

Szükséges

1 év

accell-hunland.hu

PHPSESSID

A honlap megfelelő működésének biztosítása.

Jogos érdek

Szükséges

Munkamenet végéig

accell-hunland.hu

GPS

Nyomon követés lehetővé tétele a földrajzi GPS-hely alapján (egyedi azonosító alkalmazásával).

Hozzájárulás

Marketing

1 nap

youtube.com

IDE

Egy hirdetés hatékonyságának mérése és célzott hirdetések bemutatása az érintett számára.

Hozzájárulás

Marketing

1 év

doubleclick.net

PREF

Statisztika készítése arról, hogy az érintett hogyan használja a YouTube-videókat a különböző weboldalakon (egyedi azonosító alkalmazásával).

Hozzájárulás

Marketing

8 hónap

youtube.com

rc::c

Megkülönböztetni embereket és botokat.

Jogos érdek

Marketing

Munkamenet végéig

google.com

test_cookie

Annak ellenőrzése, hogy az érintett böngészője támogatja-e a cookie-k használatát.

Jogos érdek

Marketing

1 nap

doubleclick.net

VISITOR_INFO1_LIVE

Megbecsülni az érintettek által használt sávszélességet az integrált YouTube-videókkal rendelkező oldalakon.

Jogos érdek

Marketing

179 nap

youtube.com

YSC

Statisztika készítése arról, hogy az érintett milyen YouTube-videókat látott már korábban (egyedi azonosító alkalmazásával).

Jogos érdek

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com

yt-remote-cast-installed

Az érintett videolejátszó beállításainak tárolása a beágyazott YouTube-videó segítségével.

Hozzájárulás

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com

yt-remote-connected-devices

Az érintett videolejátszó beállításainak tárolása a beágyazott YouTube-videó segítségével.

Hozzájárulás

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com

yt-remote-device-id

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Hozzájárulás

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com

yt-remote-fast-check-period

Az érintett videolejátszó beállításainak tárolása a beágyazott YouTube-videó segítségével.

Hozzájárulás

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com

yt-remote-session-app

Az érintett videolejátszó beállításainak tárolása a beágyazott YouTube-videó segítségével.

Hozzájárulás

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com

yt-remote-session-name

Az érintett videolejátszó beállításainak tárolása a beágyazott YouTube-videó segítségével.

Hozzájárulás

Marketing

Munkamenet végéig

youtube.com